ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MoU) រវាង វិទ្យាស្ថាន Sunrise Institute និង​ ក្រុមហ៊ុន IG Tech Group និង ក្រុមហ៊ុន Trust Global Service​ នៅថ្ងៃទី0៥​ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២៣ភាពរីកចំរើនរបស់និស្សិត និង ក្រុមហ៊ុនជាដៃគូគឺជាភាពជោគជ័យធំបំផុតរបស់វិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍ អរគុណក្រុមហ៊ុន IG Tech Group និង ក្រុមហ៊ុន Trust Global Service ក្នុងការងារ​សហការលើផែនការថ្មី Tech Intergration ដើម្បីរួមបញ្ជូលជំនាញថ្មីបន្ថែម A.I, Block Chain, Fin-Tech, Data Science, Cisco, Vmware ESX និងផ្តល់ជូនឱកាសការងារដល់និស្សិតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គជំនាញនៅវិទ្យាស្ថាន​។

Leave a Reply