ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងវិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍ និង ក្រុមហ៊ុន ខាសប៊ិហ្សថេកណឡជី ក្នុងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំ និង បន្ថែមលើវិសាលភាពនៃការប្រលងយកសញ្ញាប័ត្រអន្តរជាតិ ពីកំរិតបច្ចេកទេសរហូតដល់កំរីតថ្នាក់ដឹកនាំ ដែលទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រពីក្រុមហ៊ុន Certiport.