ពិធីដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញឌីជីថល និងជំនាញទន់ជំនាន់ទី3 ដល់សិក្ខាកាមមកពីក្រុមហ៊ុនធំៗបី ក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុAMK, ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណេតNecomISP ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណេត S.I Net