សិក្ខាសាលា Cybersecurity Cambodia3 ក្នុងប្រធានបទ “Effective SOC Operation 2024” ប្រព្រឹត្តិទៅនៅវិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍សិក្ខាសាលា Cybersecurity Cambodia3 ក្នុងប្រធានបទ "Effective SOC Operation 2024" ប្រព្រឹត្តិទៅនៅ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤​ វិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍។

Leave a Reply