សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅដល់ធនាគារកូរ៉េ Woori​ bank​ ដែលបាន ឧបត្ថម្ផសៀវភៅសិក្សាចំនួន ៤៥Woori​ bank​ បាន ឧបត្ថម្ផសៀវភៅសិក្សាចំនួន ៤៥ ក្បាលសំរាប់លើកទឹកចិត្តនិស្សិតដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងជោគជ័យក្នុងថ្នាក់បច្ចេកវិទ្យា Cisco, Web Development, Video and Graphic Design…etc.
ធនាគារ Woori (Cambodia) បានពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដល់ 138 សាខាទូទាំងប្រទេស ដែលមានសេវាកម្ម សន្សំ / ដាក់ប្រាក់​​ ប្រាក់កម្ចី​ ផ្ទេរ​លុយ​ ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត

Leave a Reply