វិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍បានបើកដំណើរការសិក្សា និងអនុវត្តន៍ផ្ទាល់នៅសាលារៀនវិញចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកានេះតទៅ!!!

យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលេខ ០០៦/២១ គ.គ.វ.ប.ដ.គ បានអនុញ្ញាតិអោយវិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍បើកដំណើរការផ្ទាល់នៅសាលារៀនវិញដោយស្របច្បាប់ និងឈរលើគោលការណ៍សុខាភិបាលយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតទៅ។ ស្វាគមន៍ការត្រលប់មកសិក្សា និងអនុវត្តន៍ផ្ទាល់នៅសាលារៀនវិញ!