សិក្ខាសាលា Cybersecurity Cambodia 2023


វិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍ សូមស្លែងអំណរគុណដល់ វាគ្មិនកិត្តិយស ភ្ញៀវVIP និស្សិត បុគ្គលិកទាំងស្ថាប័នរដ្ឋ និង ឯកជនដែលបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករក្នុងកម្មវីធី Cybersecurity Cambodia 2023 សរុបជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយល់ទាំងអស់ជាង ២០០នាក់

អ្វីដែលជំរុញកម្មវិធីនេះបានអាស្រ័យម្ចាស់ឧប្ភមធំៗបី

ទី១ ក្រុមហ៊ុន First Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់សេវាកម្មដូចជា System integration, IT consulting, IT infrastructure, IT security, Cloud computing, Application development, Business process outsourcing…etc.

ទី២ ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណេត Today ដែលផ្តល់សេវាកម្ម អ៊ីនធឺណេតល្បឿនលៀន គ្រប់ដណ្តប់ទូរទាំងប្រទេស

ទី៣ គ្រឹស្ថានឥនទាន AMK ដែលផ្តល់សេវកម្មប្រាក់កម្ចីរហ័សទាន់ចិត្ត ជាមួយ អត្រាការប្រាក់សមរម្យ

#cybersecurityawareness#sunriseinstitude#greatpartners#sharingiscaring


Leave a Reply