ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងវិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍ និង ក្រុមហ៊ុន ខាសប៊ិហ្សថេកណឡជី ក្នុងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំ និង បន្ថែមលើវិសាលភាពនៃការប្រលងយកសញ្ញាប័ត្រអន្តរជាតិ ពីកំរិតបច្ចេកទេសរហូតដល់កំរីតថ្នាក់ដឹកនាំ ដែលទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រពីក្រុមហ៊ុន Certiport.

18/12/2023 @ 8:00 AM - 5:00 PM
Loading Events
  • This event has passed.

ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៣​​ ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងវិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍ និង ក្រុមហ៊ុន ខាសប៊ិហ្សថេកណឡជី ក្នុងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំ និង បន្ថែមលើវិសាលភាពនៃការប្រលងយកសញ្ញាប័ត្រអន្តរជាតិ ពីកំរិតបច្ចេកទេសរហូតដល់កំរីតថ្នាក់ដឹកនាំ ដែលទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល និងប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្រពីក្រុមហ៊ុន Certiport.

 

 

 


Details

Date:
18/12/2023
Time:
8:00 AM - 5:00 PM
Event Category: