អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិក្សាថ្នាក់ International Web Developer រយៈពេល ១ឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃ

International Developer Course Phnom Penh

Start

End

អាហារូបករណ៍ថ្មី!!! សម្រាប់សិក្សាវគ្គ International Web Developer វេនសៅរ៍ អាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ១២ថ្ងៃត្រង់រយៈពេល ១ឆ្នាំ។ វិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាសយ៍នឹងផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ចំនួន ១៥កន្លែងដូចជា ១០០% ចំនួន ២ កន្លែង ៧០% ចំនួន ៣ កន្លែង និង ៥០% ចំនួន ១០ កន្លែង។

១. បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមកបំពេញពាក្យនៅវិទ្យាស្ថានសាន់រ៉ាយស៍ដោយផ្ទាល់ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងរូបថត 4×6 ចំនួន ១ សន្លឹក។
២. ផុតកំណត់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃ ពុធ ទី ១០ កក្កដា ២០១៩
៣. ប្រឡងនៅថ្ងៃ ពុធ ទី ១៧ កក្កដា ២០១៩ វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ១១ កន្លះថ្ងៃត្រង់។
៤. បេក្ខជនដែលជាប់ការប្រឡងត្រូវមកសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃ ចន្ទ ទី ២២ កក្កដា ២០១៩។
៥. លទ្ធផលនឹងប្រកាសជូនលើ Facebook Page របស់សាលានៅថ្ងៃពុធ ទី ២៤ កក្កដា ២០១៩។
៦. ចូលរៀនថ្ងៃសៅរ៍ ទី ៣ សីហា ២០១៩
* លក្ខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍!

 

Contact

Tel: 023/016/099 997 282
Email: info@sunriseinstitute.tech
Telegram: @sunrise_institute
Facebook: Sunrise, Number 1 IT Training in Cambodia
Address: #64 ABC Street 348 Sangkat Tuol Svay Prey 1, Khan Chamkarmorn Phnom Penh

TOP